PRZYJAZNA SZKOŁA

Statut Szkoły - cd.(II)

Rozdział VII
UCZNIOWIE

 

§ 1

1.Do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie.

2.Na wniosek rodziców dyrektor Zespołu może zezwolić, po zasięgnięciu opinii poradni  psychologiczno-pedagogicznej, na spełnianie obowiązku szkolnego poza Zespołem.
3.W uzasadnionych przypadkach do szkoły podstawowej i gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie mieszkający poza ich obwodami. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy Zespołu.

 

§ 2

Uczeń ma prawo do:

- do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

- zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi,

- informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

- posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,

- korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,

- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

- do uzyskania z tygodniowym wyprzedzeniem informacji o terminie prac klasowych z poszczególnych przedmiotów,

- do pisania najwyżej dwóch prac klasowych w tygodniu, nie więcej niż jednej w  ciągu dnia (nie dotyczy to kartkówek sprawdzających wiedzę ucznia z 1 – 3 tematów ostatnio omówionych),

- do otrzymania od nauczyciela poprawionych prac klasowych, w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni (trzech tygodni z języka polskiego),

- do odpoczynku na przerwach międzylekcyjnych, 

- do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności. Oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje się wyłącznie za wiadomości i  umiejętności, zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie,

- gdy uczeń nie radzi sobie z opanowaniem materiału ma prawo do powtórnego sprawdzenia swej wiedzy i umiejętności, we wspólnie uzgodnionym terminie,

- w uzasadnionych przypadkach do indywidualnego programu lub toku nauki, na  wniosek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,

- do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

- do poszanowania godności własnej, swoich spraw osobistych, rodzinnych i koleżeńskich oraz swej własności osobistej,

- współorganizowania życia szkolnego,

- swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich, korzystania z pomocy doraźnej,

- bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

- do współtworzenia tematyki godzin wychowawczych i pomocy nauczycielom w ich przeprowadzaniu,

- do przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Zespołu,

- do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru czytelni i biblioteki,

- do reprezentowania szkoły w imprezach, konkursach przedmiotowych i olimpiadach,

- do zrzeszania się w organizacjach uczniowskich, młodzieżowych i społecznych   działających w Zespole,

- do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

- do zwracania się do wychowawcy klasy, wybranych nauczycieli, pedagoga szkolnego, dyrekcji Zespołu z nurtującymi go problemami osobistymi oraz wnioskami i opiniami dotyczącymi organizacji życia Zespołu, czy kryteriów ocen,

- do opiniowania oceny ze sprawowania wystawionej sobie i kolegom,

- do opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
- do korzystania z opieki lekarskiej sprawowanej na terenie szkoły przez szkolną służbę zdrowia, opieki i pomocy psychologa oraz pedagoga szkolnego,
- do korzystania z różnych form pomocy materialnej, 

- do uzyskania pomocy ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.


§ 3

 

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor Zespołu na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 4

 

1.Szkoła, w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, organizuje zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu .

2.Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.

3.Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą: doradca zawodowy lub nauczyciel, wychowawca, psycholog albo pedagog, posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 

§ 5


1.Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie Zespołu, a zwłaszcza:

- udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,

- prowadzenia wymaganych zeszytów, posiadania obuwia i stroju gimnastycznego systematycznego i punktualnego uczęszczania na lekcje,

- uzupełnienia braków wynikających z absencji,
-  kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
-  szanowania mienia, przekonań i poglądów innych osób,
-  przeciwstawiania się przejawom przemocy, brutalności, wulgaryzmu,

- noszenia obowiązkowego stroju szkolnego tj. mundurka z logo szkoły,

-  dbania o schludny wygląd ( zabrania się farbowania włosów , malowania paznokci, noszenia kolczyków przez chłopców, zaś dziewczętom nie więcej niż dwa),

- zmiana koloru włosów  w trakcie roku szkolnego  wiąże się z obniżeniem oceny zachowania o jeden stopień,

- ścisłego i bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających.

-  szanowania mienia szkoły, troski o estetyczny wygląd sal lekcyjnych. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania,
 - reprezentowania Zespołu w konkursach, zawodach itp., jeśli został do tego zakwalifikowany przez nauczyciela,

-  zaliczenia na zasadach określonych przez nauczyciela prac klasowych, na których był nieobecny,
 - nie używania na lekcjach telefonów komórkowych,

- właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły.

2.Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

3.Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

4.Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali lekcyjnej oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

 

 § 6

NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

1.Każda nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona.

2.Obowiązkiem ucznia Zespołu Szkół jest zawiadomienie wychowawcy o planowanej nieobecności.

3.W przypadku nieobecności nieplanowanej do 7 dni, uczeń dostarcza pisemne usprawiedliwienie na pierwsze zajęcia z wychowawcą.

4.Nieobecności mogą usprawiedliwiać:

a) rodzice,

b) lekarz,

c) nauczyciel danej szkoły,

d) inna osoba (trener, przedstawiciel organizacji, itp.),

5. W usprawiedliwieniu powinno się znaleźć:

a) imię i nazwisko ucznia,

b) data nieobecności ucznia (dokładana),

c) przyczyna nieobecności ucznia,

d) podpis osoby usprawiedliwiającej.

6. Nieobecność nieusprawiedliwioną (N) nauczyciel wpisuje do dziennika, gdy:

a) uczeń uciekł z lekcji (nie pojawił się na lekcji),

b) uczeń w  wyznaczonym terminie nie przyniósł usprawiedliwienia.

7. Jeżeli osoba usprawiedliwiająca nie spełni powyższych kryteriów wychowawca ma prawo nie usprawiedliwić nieobecności ucznia.

 

§ 7

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OSOBY ZWALNIANEJ Z ZAJĘĆ PRZEZ RODZICÓW

 

 

1.W przypadku, gdy rodzic chce zwolnić ucznia z ostatnich lekcji, rodzic pisze zwolnienie na kartce. W zwolnieniu powinno się znaleźć:

a) imię i nazwisko ucznia

b) data zwolnienia z lekcji ucznia

c) informacja, po której godzinie lekcyjnej należy zwolnić ucznia z lekcji

d) przyczyna zwolnienia z lekcji ucznia

e) adnotacja rodzica, że bierze pełną odpowiedzialność za nieobecność ucznia

f) podpis rodzica.

2.Uczeń mający zaświadczenie od rodziców o zwolnieniu z lekcji powinien udać się po zgodę  o zwolnienie do wychowawcy , a w przypadku nieobecności wychowawcy do dyrekcji szkoły.

3.Po uzyskaniu zgody na zwolnienie z lekcji ( zapis na zwolnieniu „zgoda” i podpis wychowawcy lub dyrektora) uczeń jest zobowiązany poinformować nauczycieli tych przedmiotów, z których się zwalnia, o zgodzie na zwolnienie z ich lekcji.

4.W przypadkach wyjątkowych nauczyciele mogą nie wyrazić zgody na zwolnienie z lekcji, bez podania przyczyny.

5.Zaświadczenie o zwolnieniu ucznia, wraz ze zgodą, uczeń zostawia w dzienniku.

 

§ 8

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OSOBY ZWALNIANEJ Z ZAJĘĆ PRZEZ NAUCZYCIELI

1.W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń nie ma pisemnego zwolnienia z zajęć od rodziców, a chce się zwolnić (po konsultacjach z nauczycielami przedmiotów), decyzję o zwolnieniu podejmuje wychowawca, a w przypadku jego nieobecność dyrektor szkoły.

2.W przypadku, gdy uczeń reprezentuje szkołę na zawodach, uroczystościach, konkursach, olimpiadach wychowawca lub nauczyciel danego przedmiotu wpisuje do dziennika odpowiednio: „zawody”, „ reprezentacja”, „konkurs”, „olimpiada”, „delegacja” i uczeń traktowany jest jako obecny na zajęciach.

 

§ 9

SPÓŹNIENIA NA LEKCJI

 

1.W przypadku, gdy uczeń spóźnia się na lekcję, nauczyciel może wpisać spóźnienie.

 

§ 10

 

OZNACZENIA NIEOBECNOŚCI W DZIENNIKU

 

1.Obowiązkiem nauczycieli i wychowawców jest stosowanie poniższego systemu oznaczeń nieobecności, jednolitego dla wszystkich klas:

a) usprawiedliwienia: +  usprawiedliwienie

b) zwolnienia: ZW zwolnienie

c) spóźnienia: S spóźnienie

d) reprezentacja szkoły:

 „zawody”

 „ reprezentacja”

 „konkurs”,

„olimpiada”,

„delegacja”.

§ 11

 

1.Jeżeli uczeń w ciągu miesiąca opuści 50 % godzin bez usprawiedliwienia, to wówczas wobec takiego ucznia rozpoczyna się postępowanie dyscyplinarne zgodne z procedurami.

 

§ 12

 

1.Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

-  uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;

-  grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;

-  imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzje podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

2.Przez strój galowy należy rozumieć:

a)dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka;

b)dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.

 

§ 13


1.Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

- pochwałę wychowawcy wobec klasy;

- pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli;

- list pochwalny do rodziców;

- dyplom uznania;

- nagrodę rzeczową;

- świadectwo z biało - czerwonym paskiem.

2.Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

 

§ 14

 

1.Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu Zespołu i regulaminu uczniowskiego poprzez:

a)   upomnienie wychowawcy klasy;

b)   upomnienie nauczyciela;

c)   upomnienie lub naganę dyrektora Zespołu;

d)   zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;

e)   zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;

f)    przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora;

g)   pozbawienie pełnionych w szkole funkcji.

2.Dyrektor Zespołu może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:

- notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

- zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

- dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenia.

3.Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora Zespołu w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.

4.Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem Zespołu i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje w ciągu 3 dni i postanawia:

- oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

- odwołać karę,

- zawiesić warunkowo wykonanie kary.

5.Od decyzji podjętej przez dyrektora Zespołu odwołanie nie przysługuje.

6.Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor Zespołu.

7.Zespół informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 

§ 15

 

1.Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.

2.Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.

3.Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolonej i pracowników, uczniów i nauczycieli

 

Rozdział VIII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 1

1.W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3.Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

4.Każdy nauczyciel po przyjęciu do pracy musi przedłożyć dyrektorowi szkoły zaświadczenie o niekaralności z Krajowego rejestru Karnego.

5.Jeżeli okaże się, że nauczyciel był wcześniej karany za tzw. przestępstwo umyślne, to nie będzie miał prawa do pacy w szkole.

 

§ 2

 

 Wszyscy nauczyciele i pracownicy, zatrudnieni w Zespole Szkół nr 8 w Pewli Wielkiej, realizują zadania kontroli zarządczej zawarte w regulaminie ( załącznik  nr 9), a za skuteczne, efektywne i adekwatne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

§ 3

 

 Nauczyciel w swoich działaniach ma:

 - zapewnić i umożliwić zdobycie wiedzy niezbędnej do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum. W realizacji tego zadania uczestniczą nauczyciele - specjaliści poszczególnych przedmiotów, którzy realizując Podstawę Programową, rozwijają twórcze myślenie, uczą praktycznego wykorzystania wiedzy;

- kształtować środowisko wychowawcze i zapewnić warunki do pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z potrzebami i możliwościami uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej, realizując Program Wychowawczy Szkoły; 

- zapewnić uczniom opiekę, poczucie pełnego bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (wycieczki, zabawy, zajęcia pozalekcyjne i in.);

 - umożliwić uczniom rozwój zainteresowań: humanistycznych, artystycznych i sportowych poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.

- obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej ucznia;

- bezstronnie i obiektywnie oceniać oraz sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów.

 

§ 4

 

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

a)sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach        

określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo ( załącznik 10)

 b)zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:

- realizację obowiązujących programów nauczania,

- stosowanie właściwych metod nauczania,

- systematyczne przygotowanie się do zajęć

- pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

- właściwe prowadzenie pozostałej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,

c)dba o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny,

d)wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

e)udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

 

§ 5

 

1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

-wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

- warunkach i trybie  uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

- warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.

2.Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4.Zebrania informacyjne dla rodziców powinny odbywać się w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.

5.Fakt zapoznania uczniów z wymogami oceniania powinien być potwierdzony wpisem w  dzienniku lekcyjnym.

6.Na miesiąc przed klasyfikacją wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących zobowiązany jest przekazać uczniom oraz rodzicom (prawnym opiekunom) pisemną informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych w formie wydruku, który po podpisaniu wraca do wychowawcy.

7.W wyjątkowych wypadkach wychowawca może udzielić pisemnej informacji wysłanej listem poleconym.

8. W ciągu roku szkolnego organizowane są, co najmniej 2 zebrania, w trakcie których rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o postępach edukacyjnych swoich dzieci.

§ 6

Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasę przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.

 

§7

Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić m opieki.

§ 8

1.Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

2.Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej.

§ 9

Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:

a)pracę własną

b)udział w pracach zespołu przedmiotowego

c)korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

§ 10

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

§ 11

1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a)tworzenie warunków wspierających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz  przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w Zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej .

2.Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 :

a)otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b)wspólnie z uczniami i ich rodzicami :

  • planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
  • ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
  • zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Zespole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności  i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie opieki,

c)utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

  • poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
  • współdziała z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,
  • włączanie ich w sprawy życia klasy i Zespołu,

d)współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

§ 12

1.Realizując zadania wymienione w § 4 , wychowawca w szczególności  spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

1.O terminie spotkań, o których mowa w § 4 decyduje Dyrektor, na wniosek  wychowawcy.

2.Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Zespole, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem jej odbycia.

3.W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.

 

§ 13

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1.udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
2.przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
3.organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego,
 4.rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas,
5.udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
6.udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
7.organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i zaniedbanym,
8.wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych,
 9.koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej,

10.dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w zespole,
11.systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

 

§ 14

 

Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:

1.gromadzi zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,
2.gromadzi czasopisma popularnonaukowe, (również w językach obcych) pedagogiczne, środki audiowizualne (slajdy, taśmy wideo, płyty, taśmy magnetofonowe), a w szczególności: materiały kulturoznawcze, wizualne i audialne wspierające naukę języków obcych.
3.udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych,
4.rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi zainteresowaniami,
5.udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych,
6.udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,
7.przeprowadza analizy stanu czytelnictwa,
8.opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych,
9.systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem,
10.dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację.

 

§ 15

 

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Zespołu, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Zespołu.

 

Rozdział IX

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

§ 1

 

1.Zespół zapewnia opiekę dydaktyczno-wychowawczą uczniom o specyficznych trudnościach edukacyjnych, w tym kształcenie specjalne dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim i umiarkowanym.

 

§ 2

 

1.Ilekroć w statucie jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo percepcyjnego, nie uwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.

2.Na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, nauczyciel jest zobowiązany, dostosować wymagania edukacyjne  w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lud deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

3.Sposób  dostosowania wymagań nauczyciel konsultuje z pedagogiem szkolnym.

4.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

5.W przypadku ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”;

7.Klasyfikacja roczna z zajęć edukacyjnych, ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania w klasach I-III, polega na sformułowaniu oceny opisowej.

8.Klasyfikacja roczna z zajęć edukacyjnych, ucznia, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na sformułowaniu oceny opisowej.

9.Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić w tej samej klasie tylko w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza, poradnię pedagogiczno-psychologiczną, albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). Sformułowanie „oraz” w porozumieniu z rodzicami należy rozumieć, jako takie działania, które przekonają rodziców o słuszności opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, pomogą w przyszłości realizować jej zlecenia i wskazówki nauczycieli. Decyzję o pozostawieniu ucznia na drugi rok w tej samej klasie podejmuje w formie uchwały rada pedagogiczna biorąc pod uwagę powyższe opinie. Wyrażenie zgody rodziców nie ma, co do zasady, wpływu na uchwałę rady pedagogicznej. Uchwała rady pedagogicznej podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami jest ostateczna.

 

§ 3

 

1.Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2.Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa

w § 2 ust. 2, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum;  

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum;

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla danego ucznia.

 

§ 4

 

 1.Podstawą prawną do zorganizowania kształcenia specjalnego dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim i umiarkowanym są następujące dokumenty:

a)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

b)wniosek rodzica.

2.Rodzice ucznia składają u dyrektora szkoły pisemny wniosek wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej. Wniosek powinien być podpisany przez obojga rodziców.

3.Dyrektor organizuje kształcenie specjalne zapewniając uczniowi:

1)realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej:

a)ucznia w/w obowiązuje ta sama podstawa programowa, co ucznia z normą intelektualną,

b)realizuje on programy nauczania te same, które obowiązują w danym oddziale tylko odpowiednio dostosowane do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, 

c)nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania opracowują dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym wymagania edukacyjne, które są podstawą oceny jego postępów w nauce.

2)realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

3)odpowiednie warunki do nauki, sprzęt i środki dydaktyczne:

a)metodyka pracy z uczniem w/w wymaga upoglądowienia procesu nauczania,

b)uczeń realizuje ten sam, co pozostali uczniowie, program nauczania, powinien korzystać z takiego samego co inni podręcznika.

4)integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

4.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym podlegają, w tym zakresie tym samym przepisom realizacji obowiązku szkolnego, co pozostałe dzieci i młodzież.

 

§ 5

 

1.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym otrzymują świadectwo promocyjne świadectwo ukończenia szkoły na takim samym druku jak pozostali uczniowie danej szkoły.

2.W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, na drugiej stronie świadectwa nad „Wyniki klasyfikacji końcoworocznej” umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował/a program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w Żywcu” , w której działa zespół wydający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 6

 

 1.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przystępują do egzaminów zewnętrznych na podobnych zasadach jak pozostali uczniowie, z tym, że obowiązuje ich inny, opracowany specjalnie arkusz A8., zaś uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym nie przystępują do egzaminów zewnętrznych.

2.Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o 1 rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć.

3.O wydłużeniu etapu edukacyjnego decyduje dyrektor szkoły indywidualnie w stosunku do każdego ucznia niepełnosprawnego. Decyzja dyrektora powinna znaleźć uzasadnienie  w szczegółowej analizie sytuacji edukacyjnej dokonanej przez radę pedagogiczną i zostać podjęta w uzgodnieniu z rodzicami. Wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny. Treści te uczeń realizuje, co najmniej jeden rok szkolny dłużej. Zatem na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego etapu edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego. Szkoła może wydać uczniowie niepełnosprawnemu, któremu wydłużono etap edukacyjny zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

4. W sprawozdaniu statystycznym ucznia, któremu wydłużono etap edukacyjny, wykazuje się go jako ucznia niepełnosprawnego.

 

§ 7

 

1.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym, opracowanym dla ucznia w danym roku szkolnym.

 2.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym, opracowanym dla ucznia. 

3.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Zespół powinien w miarę możliwości stworzyć uczniowi szanse uzupełniania braków.

 

 § 8

 

1.Dyrektor Zespołu powołuje zespoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2.Po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacji niezwłocznie informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy.

 

§ 9

 

1.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :

a)diagnozowaniu środowiska ucznia;

b)rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia  i umożliwianiu ich zaspokojenia;

c)rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

d)wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

e)opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lubsocjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce;

f)prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

g)podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli  w tym zakresie;

h)wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

i)wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

j)udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

k)wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

l)umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

ł)podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 10

 

1.Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

- rodzicami;

- psychologiem;

- pedagogiem;

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

- podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

 

§ 11

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

- rodziców;

- ucznia;

- nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;

- specjalisty;

- poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

§ 12

 

1.Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów, wynikających z :

a)wybitnych uzdolnień;

b)niepełnosprawności;

c)niedostosowania społecznego;

d)zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

e)specyficznych trudności w uczeniu się;

f)zaburzeń komunikacji językowej;

g)choroby przewlekłej;

h)zaburzeń psychicznych;

i)sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

j)rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

k)zaniedbań środowiskowych;

l)trudności adaptacyjnych;

ł)odmienności kulturowej.

 

§ 13

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w formie:

1.systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

2.działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

3.zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

4.zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

5.porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

6.zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

7.porad dla uczniów;

8.działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się  w trudnej sytuacji życiowej.

 

§ 14

 

1.Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

 § 15

  

1.W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonuje Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

2.Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym:

a)rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

b)rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień;

2)określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do dokonanego rozpoznania;

3)dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy  z uczniem;

4)wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego;

5)planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w gimnazjum;

6)opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

7)opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz uczniów, u których dokonano rozpoznania;

8)podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;

9)organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli;

10)podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców  i nauczycieli;

11)wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

12)współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.W skład każdego Zespołu wchodzą: pedagog jako przewodniczący, nauczyciele obowiązkowych zajęć u ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana, specjaliści zatrudnieni w szkole, wychowawca.

4.Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka.

O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, na piśmie, dyrektor szkoły.

5.W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach.

6.Na wniosek dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się szkoła.

 

 § 16

 

1. Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacją jej i badaniem efektywności działań w przypadkach:

a)„z urzędu”, gdy uczeń posiada opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej;

b)na wniosek nauczyciela, gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej poprawy;

c) na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów).

 

 § 17

 

1.W przypadkach, o których mowa w § 14 Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia, zwaną dalej Kartą.

2.Karta zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

3) podstawę założenia Karty (opinia PPP, wniosek ucznia, nauczyciela), a w tym:

a) diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnię psychologiczno  -pedagogiczną, w  tym poradni specjalistycznej;

b)informacje o stanie zdrowia ucznia lub

c)rozpoznanie dokonane przez Zespół;

4)obszary, w których uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne tego ucznia;

5)zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane;

6)podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu;

7)podpis dyrektora szkoły.

3.Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanej przez Zespół i przydzielonej, za zgodą organu prowadzącego, przez dyrektora szkoły, Zespół,  o którym mowa § 8 statutu szkoły, dokonuje okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy oraz propozycje form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres, z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane. Okresowa ocena ma być odnotowana w Karcie.

4.Karta jest dokumentem szkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

5. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, Kartę przekazuje się do tej szkoły za zgodą rodziców.

6.Po ukończeniu przez ucznia szkoły, oryginał Karty otrzymują rodzice ucznia, a kopia pozostaje w szkole.

 

§ 18

1.Na podstawie prowadzonych w szkole Kart, dyrektor szkoły dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. 

 

§ 19

1.Wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna  w  Żywcu na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

 

§ 20

1.Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2.Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opienów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

3.Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

4.W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

5.W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

6.Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

7.Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

8.Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.

 

§ 21

 

1.Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie:

a)realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

b)odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

c)realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

d)zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

e)integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 


§22

 

Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 

§ 23

 

PROCEDURA WYDŁUŻENIA ETAPU EDUKACYJNEGO

 

1)Klasowy zespól nauczycieli na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia opracowuje opinię o postępach ucznia, w której określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu edukacyjnego.

2)Do opinii klasowego zespołu nauczycielskiego może być dołączona opinia psychologa i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

3)W celu wydłużenia uczniowi etapu edukacyjnego potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

4)Przewodniczący klasowego zespołu nauczycielskiego przedstawia radzie pedagogicznej wniosek o przedłużenie etapu edukacyjnego. Rada pedagogiczna opiniuje wniosek w drodze uchwały. Uchwała musi być podjęta najpóźniej do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole.

 5)Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor najpóźniej do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole wydaje decyzję administracyjną o wydłużenie etapu edukacyjnego i uwzględnia zmiany w arkuszu organizacyjnym na następny rok szkolny.

6)Uczniowi, któremu wydłużono etap edukacyjny nie wydaje się promocyjnego lub końcowego świadectwa szkolnego, a treści programowe powinny być proporcjonalnie rozłożone na czas, który został wydłużony etap edukacyjny.

 

 

Rozdział X
RODZICE (OPIEKUNOWIE)

 

§ 1

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

a) zapisanie dziecka do szkoły podstawowej i gimnazjum,
b) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
c) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

§ 2

 

1.Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z Zespołem.

W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

a) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
b) porad pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy
c) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie Zespołu,
d) wyrażanie opinii dotyczących pracy zespołu i poszczególnych nauczycieli, dyrektorowi Zespołu oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

2.Do obowiązków rodziców należy:

a) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
 b) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej Zespołowi.

 

Rozdział XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1

 

1.Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę Zespołu.

 

§ 2

 

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 3

 

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, dyrektora, nauczycieli oraz innych pracowników.

 

 

§ 4

 

Załączniki stanowią integralną część Statutu.

  

§ 5

 

Zmiany do Statutu wprowadza się  uchwałą Rady Pedagogicznej.

 

 PODSTAWA PRAWNA

Statut Zespołu Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej opracowany został na podstawie:

1.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami).

2.Ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674z późniejszymi zmianami) 

3.Ustawy zdnia 8 stycznia 1999 r. wprowadzającej reformę ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12, poz. 67 z późniejszymi zmianami),

4.Rozporządzenie MENiS  z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., nr 61, poz. 624, z póź. zm.)

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002r. Nr 3, poz. 28).  

6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-  pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 11,   poz. 114).

7.Rozporządzenie MENiS z dn. 26 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych  szkół /Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz. 606/.

8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz.232  z późniejszymi zmianami).

9.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562).

10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie   warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

11.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 5, poz.442)